Navigace

Obsah

Zprávy

Brigáda na úklid hřbitova ve Žlebských Chvalovicích v sobotu dne 27.10.2018

Obecní úřad vyhlašuje krátkou brigádu na podzimní úklid hřbitova v sobotu dne 27. října 2018 od 9 hodin. Nářadí na zametení cestiček a shrábnutí trávníku vezměte prosím s sebou. Těšíme se na hojnou účast.
Za OÚ Žlebské Chvalovice
Ing. Jiří Matějovič
úřadující starosta obce celý text

ostatní | 18. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Podzimní svoz nebezpečného odpadu v obci Žlebské Chvalovice

Podzimní svoz nebezpečného odpadu, který zajistí SOP a.s. Přelouč, se uskuteční v sobotu dne 27.10.2018 od 8.00 do 8.30 h. na prostranství pod objektem Obecního úřadu. Pokyny jsou uvedeny v příloze.
Současně bude možno odevzdat drobný kovový odpad, jehož odvoz zajistí TJ Sokol Žlebské Chvalovice.
Za OÚ
Ing. Jiří Matějovič
starosta obce celý text

ostatní | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Svoz odpadů v obci Žlebské Chvalovice v letním období 2018

V souladu s Dodatkem č. 2/2018 ke Smlouvě č. 113/02 o nakládání s odpady v obci Žlebské Chvalovice, platí od 15.5. následující frekvence svozu odpadů:


směsný komunální odpad (SKO) - 1x za 14 dní, a to v sudé týdny;

plasty -  1x týdně;

papír - 1x za 14 dní;

sklo - 1x za dva měsíce.

Kontejner na bioodpad, umístěný pod hřbitovem, je k dispozici od brzkého jara a bude průběžně odvážen až do zámrazu.

Ing. Jiří Matějovič
starosta obce celý text

ostatní | 30. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozpočet OÚ Žlebské Chvalovice na rok 2018

Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 28.12.2017 byl m.j. schválen rozpočet OÚ Žlebské Chvalovice na rok 2018, který byl předtím vyvěšen od 12.12. do 28.12. na úřední desce i na elektronické úřední desce obce. Rozpočet je ke stažení na této webovské stránce v položce Úřad/povinné informace/8.2 schválené rozpočty.
Ing. Jiří Matějovič
starosta obce celý text

ostatní | 31. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace o ukončení stavebních prací v objektu Obecního úřadu Žlebské Chvalovice a stav k 1.11.2017

Stavební práce v objektu OÚ byly v říjnu 2017 úspěšně ukončeny. Výsledek oprav a úprav objektu OÚ si většina občanů naší obce mohla prohlédnout v průběhu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. - 21. října 2017.
Bohužel, zrovna v době voleb jsem byl hospitalizován. Toto moje onemocnění a následná rekonvalescence byly mj. příčinou, proč jsem se nějakou dobu nemohl věnovat aktualizaci webovských stránek naší obce, za což se omlouvám.
Vybavení úřadu a dokumentace, které byly díky laskavosti p. Jiřího Horálka od května z podstatné části deponovány v sále hostince U Horálků, byly počátkem září přestěhovány zpět do OÚ. Aktuální dokumentace a počítače jsou stále ještě deponovány u mne a u účetní, pí Šindelářové, a postupně se v souladu s prostorovými možnostmi a provozními potřebami přemísťují zpět do OÚ.
Od počátku listopadu 2017 OÚ funguje, zatím sice v provizorních podmínkách, ale funguje. Dokonce i s obnoveným internetovým připojením a se znovuzprovozněným obecním rozhlasem.
Obnovili jsme i úřední hodiny na OÚ - v původních časech, tj. úterky 17.30-18.30 hod. Pracovní schůzky zastupitelstva obce (které se konaly po celou dobu oprav OÚ díky laskavosti p. Jaroslava Kutílka v jeho prostorách) budou na OÚ opět v původních časech, tj. úterky od 18.30 hod.
Plánované opravy místní komunikace před objektem OÚ a terénní úpravy jeho bezprostředního okolí jsme byli nuceni z finančních důvodů přesunout na příští rok.
První oficiální akcí v nově vytvořené zasedací místnosti OÚ bude Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2017 od 18 hod., na které občany naší obce srdečně zvu – viz separátně publikované oznámení .
Ing. Jiří Matějovič, starosta obce
celý text

ostatní | 3. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Informace o vydání územního plánu Žlebské Chvalovice

Finální podoba Územního plánu Žlebské Chvalovice byla vydána na veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30.6.2017.
Následně byla dne 11.7.2017 veřejná vyhláška o jeho vydání vyvěšena na fyzické i elektronické úřední desce obce.
Územní plán Žlebské Chvalovice nabyl účinnosti dne 26.7.2017.
Textová i grafická část plánu je t.č. k nahlédnutí u starosty a po dokončení stavebních prací v objektu Obecního úřadu bude k dispozici na OÚ.
Ing. Jiří Matějovič
Starosta obce celý text

ostatní | 29. 7. 2017 | Autor: Správce Webu

Oslavy 625. výročí první zmínky o obci

Děkujeme všem účastníkům oslav dne 16. července 2016 a zejména těm, kteří se podíleli na jejich přípravě a zabezpečení a svými vystoupeními či sponzorskými dary přispěli k jejich úspěšnému průběhu. celý text

ostatní | 18. 7. 2016 | Autor: Správce Webu